Onderzoek bij Capito Wonen

In 2018 heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar Capito Wonen om meer inzicht te krijgen in de organisatie en de doelgroep van Capito Wonen. De uitkomsten van dit onderzoek geven mooie aanknopingspunten om onze dienstverlening te verbeteren.

Aanleiding voor het onderzoek
In 2018 heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar Capito Wonen. Aanleiding was de uitkomst bij het cliënttevredenheidsonderzoek in 2016 en 2017. Het cijfer van Capito Wonen was lager dan het cijfer dat we ons ten doel hebben gesteld (een 8) en ook lager dan het cijfer dat cliënten aan IVA en Stumass gaven. Voor JADOS was dit een reden om meer inzicht te willen krijgen in de organisatie en de doelgroep van Capito Wonen. Een belangrijke algemene vraag was: ‘Wat is karakteristiek voor de doelgroep van studenten met autisme op het MBO?’. Hiervoor hebben we een vragenlijst verstuurd naar begeleiders van Capito Wonen die globaal bestond uit twee richtingen, gevoed door ervaringen uit de praktijk. Enerzijds de ervaring dat cliënten regelmatig ingrijpende levenservaringen hebben (naast de diagnose ASS) en dat deze ervaringen vormend zijn voor de persoon. En anderzijds dat de opleiding op het MBO regelmatig is voorafgegaan door HAVO, VWO of zelfs universiteit.

De resultaten
Over 49 cliënten (van de 82) is een vragenlijst ingevuld. De uitkomst was dat 50% van hen een HAVO/VWO citoscore had op de basisschool en dat 35% ook daadwerkelijk HAVO of VWO had afgerond. Bij cliënten gebeurde vaak wat we ook wel ‘afschalen’ noemen: van VWO naar HAVO, van HAVO naar VMBO of van HBO naar MBO. Het idee daarachter is dat het onderwijs eenvoudiger wordt, maar we zien met regelmaat dat studenten blijven vastlopen.

47% van de cliënten had de diagnose PDD-NOS, 31% had de diagnose Syndroom van Asperger en 22% had de diagnose ASS. De voorgeschiedenis hebben we niet uitputtend uitgevraagd, maar veel cliënten hebben te maken gehad met ingrijpende levensgebeurtenissen. Bijna 43% van de cliënten heeft gescheiden ouders. Daarnaast heeft in ieder geval 15 tot 20% van de cliënten iets meegemaakt dat als traumatisch kan zijn ervaren. Gebeurtenissen die vormend zijn en het denken, doen en laten van de persoon in het hier en nu beïnvloeden.

Hoe verder?
In het huidige onderzoek hebben begeleiders een vragenlijst ingevuld. De vervolgstap is om met cliënten van Capito Wonen in gesprek te gaan. We willen nog beter begrijpen waar cliënten mee zitten, wat hun ideeën zijn en hoe onze begeleiding beter aan kan sluiten.
Daarnaast gaan we een vergelijkbaar onderzoek doen bij Stumass en IVA.

Tot slot hebben de uitkomsten van dit onderzoek direct het bewustzijn bij de organisatie gecreëerd dat veel cliënten van Capito Wonen een complexe opleidingsachtergrond hebben, waardoor ze lang niet altijd het onderwijs volgen dat het beste bij hen past. Dat zal nu direct vanaf de intake een belangrijk aandachtspunt zijn en vervolgens ook in de begeleiding. Hetzelfde geldt voor de aard van de diagnose en de levensgeschiedenis, waarbij we specifiek aandacht zullen geven aan de wijze waarop (ingrijpende) gebeurtenissen in het leven de cliënt hebben gevormd. Deze weg zijn we als organisatie reeds ingeslagen, de uitkomsten van dit onderzoek geven daar verder inhoud aan. De tevredenheid van cliënten was in het laatste CTO overigens gestegen naar 7,3, wat laat zien dat we de juiste weg zijn ingeslagen.

 

Meer nieuws