Kwaliteit en veiligheid

Veilig Incidenten Melden (VIM)

De VIM commissie komt 4 keer per jaar samen om alle ontvangen meldingen (Incidenten en Bereikbare Dienst, BD)  te analyseren.

Incidenten
In 2017 zijn er in totaal 64 incidenten gemeld. Veruit de meeste meldingen kwamen vanuit IVA. Het aantal gemelde incidenten per cliënt is bij IVA en Capito Wonen ongeveer gelijk en bij Stumass significant lager. De meeste incidentmeldingen hebben betrekking op grensoverschrijdend gedrag/agressie.

Bereikbare Dienst (BD)
In 2017 is de bereikbare dienst in totaal 203 keer gebeld. Er lijkt een stijgende trend te zijn, van iets meer dan 2 meldingen per week in het eerste kwartaal, tot bijna 5 meldingen per week in de twee laatste kwartalen. Algemeen kan gesteld worden dat de Bereikbare Dienst goed functioneert en dat cliënten met hun (urgente) vragen 24 uur per dag terecht kunnen bij een hulpverlener. Dit is waarvoor de BD bedoeld is en ook wat van JADOS wordt verwacht, vanuit wet- en regelgeving. Het Zorgteam doet nader onderzoek naar een aantal aandachtspunten uit de analyse, gericht op verbetering van ondersteuning van de cliënt.

Klachten 2017

In 2017 zijn er 9 klachten ingediend. Alle klachten zijn inmiddels in overleg met betrokkenen afgehandeld en waar nodig zijn specifieke afspraken gemaakt. Daarnaast kijken we bij iedere klacht of er voor ons als organisatie een structurele verbetering noodzakelijk of mogelijk is. De klachten zijn verspreid over de diverse formules. Het merendeel van de klachten heeft betrekking op Beschermd Wonen (7 keer ten opzichte van Ambulante Begeleiding 2 keer). De klachten gaan meestal over onvrede in de begeleiding van cliënten. Tweederde van de klachten is ingediend door ouders van cliënten. Een derde van de klachten is ingediend door cliënten zelf. Opvallend is dat er in het tweede kwartaal 2017 geen klachten zijn ingediend.

Klachtenproces verbeterd

In het vierde kwartaal 2017 is het klachtenproces aangepast door het aanstellen van een JADOS klachtencoördinator en de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij externe klachtenfunctionaris CBKZ. De aanpassingen hebben een zorgvuldige communicatie en het borgen van de onafhankelijkheid in de afhandeling van de klachten als doel. Van de externe klachtenfunctionaris CBKZ is in 2017 geen gebruik gemaakt.

Blusmiddelen

In 2016 hebben we binnen JADOS de RI&E afgenomen. Als vervolg hierop hebben we in 2017 op alle locaties blusmiddelen geplaatst met instructie voor gebruik. De controle op de blussers wordt door een extern bedrijf uitgevoerd. Zij voeren twee jaarlijks een controle uit en vervangen de blusmiddelen tijdig. Voor de locaties is een handleiding opgesteld waarin het handelen bij calamiteiten wordt beschreven.

BHV team

Het centraal kantoor van JADOS heeft sinds 2017 samen met Ziut een BHV team. Ziut is in hetzelfde gebouw gevestigd en gezamenlijk kunnen we de krachten bundelen voor de BHV van het centraal kantoor. Dit geldt zowel voor de BHV bezetting als de handelingen die vanuit BHV normen noodzakelijk zijn.

Kwaliteitskeurmerk Enschede

Gemeente Enschede past een eigen kwaliteitskeurmerk toe voor beschermd wonen initiatieven. JADOS heeft dit certificaat binnen gehaald voor haar Stumass en IVA locatie in Enschede. Een mooi compliment voor het team in Enschede en onze organisatie.

ISO certificering: complimenten externe audit

“Ik heb e.e.a. bekeken en het ziet er goed uit. Mijn compliment voor de zorgvuldigheid waarmee het opgepakt is. Ik ben benieuwd naar de effectiviteit van de DOTTO tool.”

Dat was de reactie van externe auditor Chris Van de Putte van DEKRA op de aanpak van JADOS van de verbeterpunten uit de externe audit voor ISO. Het grootste aandachtspunt uit de externe audit was de compleetheid (volledig en actueel) van cliëntdossiers in Dotto. In overleg met diverse betrokkenen zijn maatregelen genomen om herhaling van deze afwijking te voorkomen. Daarnaast zijn ook alle overige maatregelen ter verbetering inmiddels geïmplementeerd. De ISO norm is herzien en in 2017 zijn benodigde aanpassingen binnen JADOS doorgevoerd om aan alle eisen te voldoen.

terug naar boven