Onze zorg

Nog betere focus op onze cliënten

In 2017 zijn we onze locaties/teams formule breed gaan aansturen. Dit betekent dat één regiomanager verantwoordelijk is voor alle Stumass, Capito Wonen en IVA locaties in een stad/regio. Bovendien zijn onze gedragswetenschappers (GW’ers) in de regio gaan werken en daardoor directer betrokken bij de (cliënten op) locaties. Het aantal gedragswetenschappers hebben we fors uitgebreid en zij zijn sinds begin 2017 verenigd in het Zorgteam. Naast de GW’ers maken ook de Senior Jobcoach en R&D deel uit van dit team. Dit maakt dat de aandacht en zorg meer komt te liggen waar hij hoort: bij onze cliënten

Het Zorgteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Veranderingen in de samenleving en de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd, alsmede nieuwe kennis en inzichten op het gebied van ASS, betekenen voor het Zorgteam en de organisatie in haar geheel dat we actief blijven in het ontwikkelen van onze visie op ASS en de hulpverlening. Waar nodig en waar mogelijk betekent dit dat we onze dienstverlening verder ontwikkelen. De basis: ‘aandacht voor de (individuele behoefte van de) cliënt’ blijft daarbij uiteraard het uitgangspunt.

Veel van onze cliënten hebben naast, of in relatie tot, hun diagnose ASS ook met andere problematiek te maken, zoals depressie, angst, trauma, verslaving, psychose, genderdysforie. Als organisatie proberen we, samen met de cliënten, antwoorden te vinden op de soms complexe, soms ook nieuwe, vragen die deze bijkomende problematiek met zich meebrengt.

Regionaal verantwoordelijke Jobcoach

Regelgeving rondom jobcoaching/re-integratie is voor een landelijke organisatie als IVA complex omdat iedere gemeente haar eigen regels bepaalt. Daarom heeft IVA nu per arbeidsmarktregio een medewerker aangesteld die zich bezig houdt met deze regelgeving. Deze RVJ (regionaal verantwoordelijke jobcoach) fungeert als aanspreekpunt voor zowel externe partijen als collega’s, heeft een controlerende rol t.a.v. de uitvoer van wet- en regelgeving en zorgt voor kennisoverdracht naar collega jobcoaches. Op deze manier zetten we een mooie stap in het verder professionaliseren van de IVA dienstverlening. De RVJ’s hebben inmiddels hun scholing succesvol afgerond en kunnen daarnaast altijd terugvallen op onze senior jobcoach.

JADOS sluit met nog meer gemeenten ZIN contracten af

Het aantal gemeenten waar JADOS een ZIN contract heeft voor het leveren van individuele begeleiding en beschermd wonen is verder uitgebreid. In vrijwel alle steden waar JADOS ambulante begeleiding biedt, zijn we inmiddels ZIN gecontracteerd. Dit houdt in dat al deze gemeentes ons als zorgaanbieder erkennen en op basis van organisatorische maar vooral ook kwalitatieve kenmerken graag met ons willen samenwerken.

Nieuwe stappen in transformatie beschermd wonen

De zorg van JADOS sluit goed aan op de beoogde transformatie van het traditioneel beschermd wonen naar ‘beschermd thuis’, zoals omschreven in het advies van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (Dannenberg). In 2017 heeft JADOS met collega zorgaanbieders, cliëntorganisaties, gemeenten en woningbouwcorporaties vervolgstappen gezet in de transformatie van het beschermd wonen. Zo zijn aan regionale overlegtafels nieuwe Beschermd Wonen producten ontwikkeld, bijvoorbeeld Beschermd Thuis of Ondersteuning Zelfstandig Leven Plus. De nieuwe producten sluiten aan op het advies van de commissie Dannenberg én zijn voor veel JADOS cliënten passend. Verder onderzoeken we met collega zorgaanbieders de mogelijkheden om op regionaal niveau de nachtzorg efficiënter te organiseren en zoeken we in landelijke werkgroepen naar oplossingen om de doorstroom van cliënten op de woningmarkt te bevorderen.

Participatiewet

De financiering van werktoeleiding en jobcoaching van IVA cliënten valt steeds vaker onder de gemeentelijke Participatiewet. Gemeentes omarmen de integrale aanpak van IVA op leven, wonen én werken. IVA kijkt met gemeentes of deze integrale aanpak ook te vertalen is naar de gemeentelijke financiering en klantroutes.

Uitbreiding dienstverlening

We kijken voortdurende naar mogelijkheden om onze dienstverlening in nieuwe regio’s aan te bieden of in bestaande steden uit te breiden. De vraag vanuit de doelgroep, wensen van gemeentes en signalen van professionals zijn hierin leidend. Klik hier voor al onze locaties.

Stumass opent locatie in Amsterdam

Medio 2017 opende Stumass een locatie in Amsterdam. Op de locatie in Amsterdam (vlak bij station Lelylaan) bieden wij gespecialiseerde ambulante begeleiding in combinatie met woonruimte. Een mooie vorm tussen een beschermde woonsetting en geheel zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. En het gaat goed met deze locatie. Lees hier het hele artikel

Stumass Delft breidt uit

Stumass Delft is uitgebreid met een extra locatie én een locatie waar we ambulante begeleiding in combinatie met woonruimte aanbieden.

Stumass Rotterdam

Op dit moment biedt Stumass in Rotterdam alleen ambulante begeleiding voor hbo en wo studenten met autisme. De komende tijd onderzoeken we of er bij deze groep ook belangstelling is voor begeleid wonen in een studentenhuis. Lees hier het hele artikel

Bezichtiging IVA Winschoten

Begin 2017 is een bezichtiging georganiseerd om ons te oriënteren op Winschoten als locatiestad. Ondanks het eerste enthousiasme bij cliënten bleef de vraag uit. Vooralsnog is besloten (nog) geen locatie in Winschoten te openen.

Onderzoek mogelijkheden IVA Schiedam

In Schiedam is IVA druk bezig een locatie te realiseren. Zodra de locatie gereed is start IVA Schiedam. Klik voor IVA Schiedam

IVA Arnhem

IVA is nu ook actief in de regio Arnhem. Wij bieden hier ambulante begeleiding. Lees meer.

IVA Nijmegen breidt uit

Lange tijd had IVA niet of nauwelijks plek voor nieuwe bewoners in Nijmegen. We zijn dan ook erg blij dat de door ons zo gewenste tweede locatie er is gekomen. Lees meer over IVA Nijmegen.

terug naar boven