Kwaliteit en veiligheid

Audits

Geen afwijkingen bij externe audit
Op 6 en 7 november 2018 heeft de externe audit ISO 9001:2015 plaatsgevonden. De externe auditor van DEKRA bezocht het kantoor in Arnhem en diverse locaties in het land. Het goede nieuws: Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Conclusie van externe auditor is dat naar aanleiding van de vorige externe audit met 6 afwijkingen hard en succesvol is gewerkt om de afwijkingen op te heffen en herhaling te voorkomen.

Interne audits
Omdat we continu willen weten hoe we werken, wat goed gaat en wat beter kan is het intern auditteam in 2018 uitgebreid en hebben de auditleden een cursus interne auditor basis met succes gevolgd.

De interne audits worden jaarlijks in het tweede kwartaal uitgevoerd. Dit jaar bezochten de interne auditoren diverse collega’s op locaties door heel het land en het centraal kantoor van JADOS in Arnhem. De audits hebben waardevolle bevindingen opgeleverd waardoor we onze processen konden optimaliseren en verbeteren. Zo was er op het gebied van privacy winst te behalen rondom veilig mailen. Inmiddels maken we gebruik van Zorgmail om veilig te kunnen mailen.

Toezichthouders positief

In 2018 heeft JADOS in diverse gemeenten in het land geplande routine controles gehad van toezichthouders vanuit de WMO en GGD. De toezichthouder heeft onderzocht op welke wijze JADOS zorg draagt voor een goede kwaliteit van dienstverlening (cliëntgerichtheid, professionele standaard en veiligheid). In alle steden waren de conclusies zeer positief.

Klachten 2018

In 2018 zijn er in totaal 15 klachten ingediend. De klachten worden in overleg met betrokkenen afgehandeld. Daarnaast worden de klachten jaarlijks geanalyseerd om er op hoofdlijnen van te leren en eventueel structureel te verbeteren. In 2018 dienden 8 cliënten en 7 ouders/vertegenwoordigers een klacht in, 11x vanuit Beschermd Wonen en 4x vanuit Ambulante Begeleiding. De onafhankelijke beoordeling van klachten heeft JADOS belegd bij CBKZ. Deze externe klachtenfunctionaris (CBKZ) is 2 keer benaderd.

Veilig Incidenten Melden (VIM)

De VIM commissie komt 4 keer per jaar samen om alle ontvangen meldingen (Incidenten en Bereikbare Dienst, BD) te analyseren.

Incidentmeldingen

In 2018 zijn totaal 70 incidenten gemeld. Dit cijfer is vergelijkbaar met het aantal meldingen in 2017 (64). Het aantal meldingen per cliënt/per jaar is eveneens vergelijkbaar met 2017. De meeste incidentmeldingen betroffen agressie of grensoverschrijdend gedrag.

Er is een protocol melden calamiteiten en geweldsincidenten ontwikkeld als aanvulling op het proces Veilig Incidenten Melden om te borgen dat calamiteiten juist en tijdig worden gemeld bij de gemeente en extra worden onderzocht waar nodig.

Bereikbare dienst

In 2018 is de bereikbare dienst (BD) in totaal 422 keer gebeld. Algemeen kan gesteld worden dat de Bereikbare Dienst goed functioneert en dat cliënten met hun (urgente) vragen (de aard van de BD-meldingen is met name stress, angst, paniek, de behoefte aan contact) 24 uur per dag terecht kunnen bij een hulpverlener. Dit is waarvoor de BD bedoeld is en ook wat van de organisatie wordt verwacht, vanuit wet- en regelgeving. In 2018 is een interne werkgroep gestart die onderzoekt hoe de BD het beste georganiseerd kan worden bij het groeiende aantal cliënten en welke vormen van preventie mogelijk zijn om BD meldingen eerder te ondervangen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Dit jaar zijn er geen meldingen gedaan bij Veilig Thuis. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is aangescherpt met een aantal stappen. Het doel van de aanscherping is dat slachtoffers eerder en beter in beeld komen én blijven bij Veilig Thuis. Een ondersteunend waarderingskader dat signalen en vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verduidelijkt is in ontwikkeling.

Privacy/AVG

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is onderdeel van ons dagelijks werk. Daar heeft de AVG niets aan veranderd. Wat wel is veranderd, is dat we duidelijk op papier hebben gezet hoe we met persoonsgegevens omgaan en welke rechten cliënten en hun netwerk hebben. We hebben deze privacyverklaring op onze website gepubliceerd.

Daarnaast was op het gebied van privacy winst te behalen door afspraken te maken en vast te leggen over bv. wachtwoorden en veilig mailen. Dit heeft geleid tot aanpassing van onze Gedragscode ICT en implementatie van Zorgmail waarmee medewerkers veilig kunnen  mailen naar collega’s en externen.

De cliëntenraad heeft vragen verzameld en gesteld over de AVG. Vragen gingen vooral over het digitaal cliëntdossier Dotto (logging en beveiliging). Antwoorden op de vragen vanuit de Cliëntenraad zijn geborgd in het privacybeleid JADOS dat we ook actief hebben gecommuniceerd naar onze cliënten op 1 juni 2018.

JADOS voert elk half jaar een Privacy assessment uit om te meten wat goed gaat en waar aandachtspunten zitten op het gebied van implementatie van de AVG.

terug naar boven