Jaarverslag Raad van Toezicht

Governance: de Raad van Toezicht
Een grote verandering in de Raad van Toezicht in 2019 was allereerst het aftreden per 31 december 2018 van de voorzitter/oprichter van de RvT bij Jados Johan Veenman. Hij werd per 1 januari 2019 opgevolgd door Marko Otten die tot op dat moment de post van secretaris bekleedde.

In zijn plaats is per 1 maart 2019 aangetreden na een zorgvuldige sollicitatieprocedure de heer Jan Willem van Zuthem. Zijn benoeming werd mogelijk omdat hij zijn functie als bestuurder bij Kwintes in de loop van 2019 heeft afgebouwd.

Otten stelde voor de beloning van de voorzitter en leden van de RvT in lijn te brengen met de richtlijnen Governance in de zorg. Dat betekende met ingang van 2020 een verhoging van de vergoeding voor de leden van de raad en een verlaging voor die van de voorzitter. In verband met dat laatste is besloten van 2019 een overgangsjaar te maken.

Na de evaluatie van het toezichtwerk in november 2019 is besloten om de functies van secretaris en penningmeester bij de RvT van Jados op te heffen. Conform wat gebruikelijk is in de sector hebben we een Remuneratiecommissie, bestaande uit Marko Otten en Jan Willem van Zuthem, ingesteld, een Auditcommissie, bestaande uit Suzan Veenhuis en Jan Willem van Zuthem, en een Commissie Zorg en Kwaliteit, bestaande uit Jan Willem van Zuthem en Marko Otten. Eerstgenoemden hebben de lead.

Governance: de bestuurder
Na de jaarlijkse beoordeling heeft de RvT besloten de beloning aan te passen. De voortgang en de resultaten bij Jados en werkmaatschappijen maakten het mogelijk om de wens van Martijn van Gompel te honoreren en de beloning op een hoger niveau af te stemmen; meer in overeenstemming met de omvang en het succes van de organisatie. Het besluit dit aangaande omvat een tijdpad om toe te groeien naar het nieuwe beloningsmaximum. Daarnaast is een meer passende reiskostenregeling overeengekomen.

Accountant
Wisseling accountant: de RvT heeft conform reglement en governancecode op 4 december 2019 een nieuwe accountant benoemd in de plaats van Gert Slijkhuis (Audit Only-Zorgaccountants). De heer Slijkhuis moest terugtreden wegens mogelijk strijdige belangen. In zijn plaats is vanuit Audit Only Erik Nijhuis voorgedragen en na een CV-check en kennismakingsgesprek benoemd. De heer Nijhuis is weliswaar met onmiddellijke ingang met zijn werkzaamheden begonnen, maar  is onverhoopt vrij snel in langdurend ziekteverlof terecht gekomen. Het traject is vanuit Audit Only door Hans Erik van Hamersveld overgenomen.

Locatiebezoek
In Utrecht hebben op 4 december 2019 2 leden van de RvT t.w. Marko Otten en Jan Willem van Zuthem de locaties bezocht aan de Van Dijllaan: gesproken met teamleider, medewerkers en enkele cliënten op de verdiepingen van Stumass en Capito Wonen/IVA. Suzan Veenhuis was verhinderd.

Jaarritme gevolgd
Voor 2019 had de RvT een jaaragenda opgesteld in overeenstemming met het jaarritme van de bestuurder. Deze jaaragenda is opgevolgd. Er is vergaderd op 6 maart, 29 mei, 2 oktober en 4 december. In het jaarritme pasten de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening en hetzelfde gold voor directiebeoordeling, jaarplan en begroting 2020. Wat dit laatste betreft is het ambitieniveau bespreekpunt geweest in de vergadering van 4 december 2019.

Over het jaarritme van 2020 heeft na evaluatie de RvT besloten een nieuwe agenda op te stellen waarin ruimte gemaakt is voor minimaal twee commissievergaderingen en een vijfde RvT-vergadering die betrekking heeft op met name meerjarige strategische vraagstukken. Ook is afgesproken dat de RvT met ingang van 2020 meer rapportages ontvangt, waaronder met name de kwartaalrapportages.

Fusiebesluit
Een bijzondere ontwikkeling in 2019 had betrekking op een heroriëntatie ten aanzien van de structuur bij en onder Jados. In een drieslagstelsel waarin zorg werk en onderzoek/opleiden een eigen plaats kennen is gezocht naar een passende, eenvoudiger en herkenbaar organisatiemodel. Daarbij werden ook ontwikkelingen meegenomen in de sfeer van dienstverlening zoals jobcoaching zonder rechtstreekse verbinding met zorgcomponenten. De ontwikkeling van een fusiebesluit waarbij Stumass BV en Van de Keukentafel BV (Capito Wonen en IVA) worden ingefuseerd in de Stichting Jados, vergde de nodige aanvullende onderzoeken en besprekingen. Uiteindelijk is op 4 december in principe ingestemd met een besluit om te komen tot fusie in juridische zin per 30 juni 2020, economisch terugwerkend tot 1 januari 2020.

Voor de jobcoaching en voor het segment ‘onderzoeken en opleiden’ is de besluitvorming met instemming van de RvT uitgesteld om meer helderheid over implicaties te verkrijgen. z

terug naar boven