Privacyverklaring Jados Privacyverklaring Jados – Jados

MENU SLUIT

Privacyverklaring Jados

Privacyverklaring Jados

Privacy missie:

Cliënten en medewerkers van Jados kunnen erop rekenen dat hun privacy en de beveiliging van hun persoonsgegevens prioriteit hebben. Wij gaan zorgvuldig en integer om met persoonsgegevens en zijn transparant over de verwerkingen die we uitvoeren. Bij privacy-dilemma’s zoeken we de dialoog met cliënten en medewerkers.  

Bij Jados hechten we veel waarde aan de privacy van cliënten, van betrokkenen in het netwerk van de cliënt, van medewerkers en overige relaties. De basis van ons privacy beleid is dat wij correct en transparant met persoonsgegevens omgaan en hierop aanspreekbaar zijn. We zien het als onze taak om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en er zorgvuldig mee om te gaan, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Daarnaast heeft Jados vanuit wetgeving de verplichting te voldoen aan de privacy-eisen uit de Wmo en de AVG.

Omdat wij als werkgever en zorgverlener werken met (bijzondere) persoonsgegevens geeft Jados aan het beschermen daarvan hoge prioriteit. Dit komt tot uitdrukking in de vereisten die Jados stelt aan zowel de eigen organisatie als aan andere partijen waarmee wordt samengewerkt. In onderstaande informatie is te lezen wat van ons verwacht mag worden, welke gegevens wij verwerken en wat rechten zijn aangaande de persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Jados verwerkt persoonsgegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Het gaat hierbij om medewerkers, cliënten in een wooninitiatief, cliënten die ambulant begeleid worden en cliënten die werkbegeleiding/jobcoaching ontvangen. Tevens verwerkt Jados gegevens van het netwerk of derden die betrokken zijn bij de cliënt en de gegevens van overige relaties van Jados. In de bijlage die toegevoegd is aan deze verklaring staat een opsomming van de persoonsgegevens die Jados verwerkt.

We verzamelen alleen die gegevens waarvan betrokkene op de hoogte is, die we nodig hebben om cliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, die we nodig hebben als werkgever of waartoe we wettelijk verplicht zijn. Mocht blijken dat we andere gegevens nodig hebben, dan vragen we eerst om toestemming om deze te verkrijgen en te verwerken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Jados draagt zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en derden te beveiligen:

  • Medewerkers hebben alleen toegang tot systemen met persoonsgegevens als dit voor hun functie noodzakelijk is. Toegangsrechten zijn geregeld door een wachtwoord dat op persoonsniveau wordt afgeven aan medewerkers. In het geval van de cliëntgegevens wordt er ook gebruik gemaakt van een tweede-factor-authenticatie als extra beveiliging.
  • Systemen voor verwerkingen zijn technisch veilig en NEN 7510 gecertificeerd. De meeste van deze systemen slaan gegevens op in de EU. Daar waar dit niet het geval is werken we met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden (Privacy Shield).
  • Alle medewerkers van Jados hebben bij het ondertekenen van hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarmee zij verplicht zijn vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
  • Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, wij dit hebben afgesproken in de zorgovereenkomst of als wij hiervoor jouw expliciete toestemming hebben verkregen middels een toestemmingsverklaring. Daar waar wij een derde partij inschakelen die namens ons persoonsgegevens verwerkt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat deze partij net als wij zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

Bewaartermijnen van gegevens

Jados bewaart gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat zorginhoudelijke gegevens tot 20 jaar na de laatste wijziging in het dossier worden bewaard. Gegevens voor de financiële administratie worden 7 jaar bewaard.

Gegevens inzien en opvragen

Binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht is er het recht op inzage en afschrift van  persoonsgegevens. Jados zal bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders. Ook werkaantekeningen vallen buiten het inzagerecht. Tevens is het mogelijk een digitaal kopie van een dossier op te vragen. Onderaan de privacyverklaring Jados staat hoe het verzoek tot inzage ingediend kan worden.

Gegevens corrigeren

Een verzoek indienen om feitelijke gegevens te corrigeren kan altijd. Bijvoorbeeld voor het wijzigen van persoons- en contactgegevens.

Gegevens verwijderen

Voor het gedeeltelijke of volledige verwijdering van gegevens kan een verzoek worden ingediend. Bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) verwijderen van een cliëntdossier. Jados bekijkt in samenspraak in welke mate aan dit verzoek voldaan kan worden.

Dataportabiliteit

Op persoonlijk verzoek van een cliënt dragen wij gegevens uit een dossier over aan derden. Bijvoorbeeld aan een aanvullende  zorgverlener.

Actueel en toegankelijk

De privacyverklaring is afgestemd op de huidige wetgeving, werkwijze van Jados en het gebruik van en de mogelijkheden op de Jados website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin, kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. Bij wijzigingen met directe impact voor betrokkenen worden zij hierover geïnformeerd. Onze privacyverklaring is terug te vinden op de website van Jados en voor cliënten tevens in de cliëntomgeving van het digitaal cliëntdossier.

Vragen en informatie

Bij vragen over deze privacyverklaring of andere vragen over privacy kan contact worden opgenomen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG):

Stichting Jados
Velperweg 28
6824 BJ ARNHEM
Telefoon: (026) 353 03 43
privacy@Jados.nl

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen of porteren van persoonsgegevens kan worden ingediend via privacy@Jados.nl Vervolgens wordt  een aanvraagformulier met nadere toelichting toegestuurd. Wij zorgen ervoor dat een verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn van vier weken wordt behandeld.

Indien er situaties zijn die vragen om een onafhankelijk oordeel, verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevensverwerker

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Stichting Jados, statutair gevestigd te Arnhem, geregistreerd onder KvK-nummer 63235781, kantoorhoudende te Arnhem (6824 BJ) aan de Velperweg 28, te dezen vertegenwoordigd door de bestuurder de heer M.A.A. van Gompel.

Datum laatste wijziging: 02-02-2021

Bijlage: