MENU SLUIT

Privacyverklaring Jados

Privacyverklaring Jados

Privacy missie:

Cliënten en medewerkers van Jados kunnen erop rekenen dat hun privacy en de beveiliging van hun persoonsgegevens prioriteit hebben. Wij gaan zorgvuldig en integer om met persoonsgegevens en zijn transparant over de verwerkingen die we uitvoeren. Bij privacy-dilemma’s zoeken we de dialoog met cliënten en medewerkers.  

Bij Jados hechten we veel waarde aan de privacy van cliënten, van betrokkenen in het netwerk van de cliënt, van medewerkers en overige relaties. De basis van ons privacy beleid is dat wij correct en transparant met persoonsgegevens omgaan en hierop aanspreekbaar zijn. We zien het als onze taak om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en er zorgvuldig mee om te gaan, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Daarnaast heeft Jados vanuit wetgeving de verplichting te voldoen aan de privacy-eisen.

Omdat wij als werkgever en zorgverlener werken met (bijzondere) persoonsgegevens geeft Jados aan het beschermen daarvan hoge prioriteit. Dit komt tot uitdrukking in de vereisten die Jados stelt aan zowel de eigen organisatie als aan andere partijen waarmee wordt samengewerkt. In onderstaande informatie is te lezen wat van ons verwacht mag worden, welke gegevens wij verwerken en wat rechten zijn aangaande de persoonsgegevens.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij je graag naar onze cookiepagina.

Verwerking van persoonsgegevens

Jados verwerkt persoonsgegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Het gaat hierbij om:

 • Medewerkers
 • Cliënten in een wooninitiatief
 • Cliënten die ambulant begeleid worden
 • Cliënten die werkbegeleiding/jobcoaching ontvangen
 • Netwerk of derden die betrokken zijn bij de cliënt
 • Overige relaties van Jados

In de volgende  documenten staat welke persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Overzicht verwerkingen persoonsgegevens van cliënten (website en MijnJados)
 • Overzicht verwerkingen persoonsgegevens van medewerkers (Jadesk)

We verzamelen alleen die gegevens waarvan:

 • Betrokkene op de hoogte is
 • Die nodig zijn om cliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden
 • Die nodig of wettelijk verplicht zijn voor Jados als werkgever

Mocht blijken dat andere gegevens nodig zijn, dan wordt eerst om toestemming gevraagd om deze te verkrijgen en te verwerken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Jados draagt zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en derden te beveiligen:

 • Medewerkers hebben alleen toegang tot systemen met persoonsgegevens als dit voor hun functie noodzakelijk is. Toegangsrechten zijn geregeld door een wachtwoord dat op persoonsniveau wordt afgeven aan medewerkers. In het geval van de cliëntgegevens (in Elektronisch Cliënt Dossier) wordt er ook gebruik gemaakt van een tweede-factor-authenticatie als extra beveiliging.
 • Mailberichten met privacygevoelige informatie naar buiten de organisatie vindt via twee factor authenticatie plaats.
 • Systemen voor verwerkingen zijn technisch veilig. Indien leveranciers persoonsgegevens opslaan buiten de EU wordt bekeken hoe zij omgaan met de AVG.
 • Alle medewerkers van Jados hebben bij het ondertekenen van hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarmee zij verplicht zijn vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens aan derden worden alleen verstrekt als dit wettelijk verplicht is of dit staat in de zorgovereenkomst of via expliciete toestemming middels een toestemmingsverklaring. Indien een derde partij ingeschakeld wordt, die namens Jados persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat deze partij zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

Bewaartermijnen van gegevens

Jados bewaart gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat zorginhoudelijke gegevens tot 20 jaar na de laatste wijziging in het dossier worden bewaard. Gegevens voor de financiële administratie worden 7 jaar bewaard.

Gegevens inzien en opvragen

Binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht is er het recht op inzage en afschrift van  het dossier of persoonsgegevens. Op de volgende zaken is geen inzagerecht:

 • informatie over iemand anders
 • werkaantekeningen

Tevens is het mogelijk een digitaal kopie van een dossier op te vragen via privacy@jados.nl.

Gegevens corrigeren

Een verzoek indienen om feitelijke gegevens te corrigeren kan altijd. Een aantal zaken kan de cliënt of medewerker zelf aanpassen in het cliënten- of medewerkersdossier (bijvoorbeeld  het wijzigen van persoons- en contactgegevens of toestemmingen).

Gegevens verwijderen

Voor gedeeltelijke of volledige verwijdering van gegevens kan een verzoek worden ingediend via privacy@jados.nl. Bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) verwijderen van een cliëntdossier. Jados bekijkt in samenspraak in welke mate aan dit verzoek voldaan kan worden.

Dataportabiliteit

Op persoonlijk verzoek van een cliënt draagt Jados gegevens uit een dossier over aan derden. Bijvoorbeeld aan een aanvullende  zorgverlener.

Actueel en toegankelijk

De privacyverklaring is afgestemd op de huidige wetgeving, werkwijze van Jados en het gebruik van en de mogelijkheden op de Jados website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin, kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. Bij wijzigingen met directe impact voor betrokkenen worden zij hierover geïnformeerd. Onze privacyverklaring is terug te vinden op de website van Jados en voor cliënten tevens in de cliëntomgeving van het Elektronisch Cliënt Dossier.

Vragen en informatie

Bij vragen over deze privacyverklaring of andere vragen over privacy kan contact worden opgenomen met onze  afdeling privacy:

Stichting Jados
Velperweg 28
2864 BJ  ARNHEM
Telefoon: (026) 353 03 43
privacy@jados.nl

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen of porteren van persoonsgegevens kan worden ingediend via privacy@jados.nl. Jados zorgt ervoor dat een verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn wordt behandeld.

Indien er situaties zijn die vragen om een onafhankelijk oordeel, verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevensverwerker

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Stichting Jados, tevens handelend onder de naam Jados, statutair gevestigd te Arnhem, geregistreerd onder KvK-nummer 63235781, kantoorhoudende te Arnhem (2864 BJ) aan de Velperweg 28 , te dezen vertegenwoordigd door de bestuurder de heer M.A.A. van Gompel.

Datum laatste wijziging 01-09-2022

Bijlage: