MENU SLUIT

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Jados zet zich in om optimale hulpverlening en ondersteuning te bieden, die wordt gegeven door betrokken en enthousiaste medewerkers. Toch kan het gebeuren dat cliënten soms niet tevreden zijn over de door ons geboden dienstverlening. Zo kan iemand bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over ons zorgaanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan. We zien iedere klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren, dus aarzel niet om eventuele onvrede aan te geven.

Wij maken in de afhandeling van klachten onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling/behandeling door de klachtencoördinator en klachtbehandeling door de externe klachtencommissie.

Klachtopvang

Je meldt en bespreekt jouw onvrede met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft en daarna indien nodig met zijn/haar leidinggevende. Voor jezelf kan het goed zijn daarbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan;
  • probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat je met het gesprek wil bereiken;
  • je kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.
  • de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van Jados is op ieder moment te raadplegen om mee te denken.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling via de klachtencoördinator

Heeft de klachtopvang jouw onvrede niet weg genomen? Of vind je dat je onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Neem dan contact op met onze onafhankelijke klachtencoördinator.

De klachtencoördinator kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in jouw klacht. De klachtencoördinator geeft onafhankelijk informatie en advies en kan je ook meer vertellen over de klachtenprocedure. De coördinator doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft, maar zoekt naar een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Uitgangspunt daarbij is wat jij zou willen bereiken met jouw klacht. Alle klachten worden door de klachtencoördinator uiteraard vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen ondernomen zonder jouw toestemming.

Je kunt de klachtencoördinator bereiken via e-mail: klachten@jados.nl

Neem de onderstaande informatie op in je klacht:
a. naam, telefoonnummer en het adres;
b. een omschrijving van de klacht;
c. naam van locatie;
d. een omschrijving van de reeds ondernomen stappen.

Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie

Het is ons streven om zo laagdrempelig met elkaar tot een oplossing van de ontstane onvrede te komen. Soms kan het echter anders lopen. Onze klachtenprocedure beschikt in die gevallen ook over de mogelijkheid -soms eerst na tussenkomst van de klachtencoördinator- om de klacht voor te leggen aan onze externe en onafhankelijke klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie is:

Klachtencommissie Jados
T.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM
E-mail: klachten@cbkz.nl

De commissie stelt vervolgens een onderzoek in en zal tot een uitspraak komen eventueel vergezeld van aanbevelingen aan de bestuurder van Jados.

Geheimhouding

Zowel voor de klachtencoördinator als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de klacht hebben een geheimhoudingsplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van zelf ingeschakelde bijstand en advies voor je eigen rekening komen.

Wil je meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over je klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord en je klachtmogelijkheden verwijzen wij naar het door ons gehanteerde  Klachtenreglement. Desgewenst kunt je ook een exemplaar per mail ontvangen.