Werken bij JADOS

Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)

Ook afgelopen jaar heeft het jaarlijkse MTO plaatsgevonden. Sinds vorig jaar laten we dit door een extern bureau afnemen. Wij zijn zeer tevreden over de uitkomsten. De totale tevredenheid is met een gemiddeld cijfer van 7,7 gescoord. Uiteraard zijn er punten waar we als organisatie aan moeten werken n.a.v. de uitkomsten. Deze zijn met de medewerkers inspraak en een projectgroep opgepakt. De uitwerking is nog gaande.

Klokkenluidersregeling

Sinds 2017 is de klokkenluidersregeling in werking getreden. Als organisatie vinden we het belangrijk dat misstanden gemeld kunnen worden. Een misstand kan te maken hebben met fraude, intimidatie, corruptie, milieudelicten, discriminatie, overtreding van veiligheidsvoorschriften. Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin je je als werknemer betrokken voelt bij en verantwoordelijk voelt voor de organisatie.

Vacatures

JADOS groeit nog steeds en dit zien we ook terug in het stijgende aantal vacatures. In 2017 hebben we 113 vacatures gehad. Naast natuurlijk verloop van personeel, openen we nog steeds nieuwe locaties en vindt er een groei van en verschuiving naar ambulante begeleiding plaats.

Personeelsbestand

De organisatie groeit nog steeds dat terug te zien is in het aantal medewerkers en indiensttredingen. Het aantal uitdiensttredingen is voornamelijk voortgekomen uit tijdelijke vacatures en medewerkers die hun ambities extern kunnen waarmaken. Dit zijn veelal WO geschoolde medewerkers die enkele jaren bij de organisatie hebben gewerkt en gezien hun vooropleiding een vervolgstap willen maken.

StumassCapito WonenIVA       JADOS
Aantal medewerkers:132367033
Indiensttredingen:57273110
Doorstroom:7131
Uitdiensttredingen:3614145

Verzuimcijfer

Meestal wil je als organisatie een hoog cijfer halen. Behalve als het gaat om ziekteverzuim. Ook dit jaar is het ziekteverzuimcijfer laag (JADOS 4,58%, Stumass 2,1%, IVA en Capito Wonen 3,4%). We werken er met elkaar hard aan om dit ook zo te houden.

Scholing

Het afgelopen jaar hebben er 49 medewerkers extern scholing gevolgd. De scholingen variëren van mindfulness tot autisme congressen. Op basis van het medewerkertevredenheidsonderzoek hebben we gedurende 2017 het scholingsbeleid aangepast voor 2018. Wijzigingen hebben o.a. betrekking op de inhoud van de interne scholing, aanvraagprocedure en de invoering van een persoonlijk scholingsbudget.
Interne scholing:

StumassCapito WonenIVA
Basis cursus autisme:19614
Seksualiteit en intieme relaties:634
Contextueel:1461
Socratisch:1935

 

terug naar boven